Orqaga

304 marta koʻrilgan

XVII–XVIII

XVII — XVIII asrning birinchi yarmida Xiva xonligidagi siyosiy ahvol

XVII asrdan boshlab Xiva xonligining siyosiy hayotida ikki jarayon kuchaya bordi. Ularning birinchisi markaziy hukmron sulola nufuzining pasayishi bo’lsa, ikkinchisi qabila boshliqlari ta’sirining kuchayishi edi. Qabila boshliqlarining kuch-qudrati shu darajaga borib yetgan ediki, ular xonga o’z xohish-istaklarini o’tkaza olishgan. Xon davlat hayotiga oid har bir masalani ularsiz mustaqil hal eta olmas edi. Ayni paytda shu qabila boshliqlari xon taqdirini hal etishardi. Binobarin, bu holat Xiva xonligida davlat parokandaligi yuz berganini anglatardi.