Orqaga

456 marta koʻrilgan

1920–1940

Sovet hokimiyatining Oʻzbekistondagi qatagʻonlik siyosati: uning mohiyati va oqibatlari

O’zbekistonda dastlabki qatag’onlarning boshlanishi. Sovet rejimi o’z hokimiyatini mustahkamlab olgach, uning xususiyatlari tobora oshkora namoyon bo’la boshladi. Bu holat xususan milliy respublikalardagi rahbar xodimlarga munosabatda yaqqol namoyon bo’ldi. Qaror topgan ma’muriy-buyruqbozlik tizimi va uning rahbar o’zagi hisoblangan Butunittifoq kommunistlar (bolsheviklar) partiyasi — VKP(b) bu paytga kelib “sotsializm asoslari”ni qurishga jiddiy kirishdi hamda jamiyatning barcha sohalarida hukmronlik mavqeyini egalladi.