Orqaga

513 marta koʻrilgan

XIX–XX

Germaniya imperiyasining tashqi siyosati

Buyuk Britaniya va Fransiya juda katta mustamlakalarga ega bo’lgan holda Germaniya bunday mustamlakalarga ega emasdi. Germaniya hukmron doiralari «quyoshning hammaning yelkasiga birday nur sochishi» talabi bilan chiqishdi. Bismark Germaniyaning xalqaro maydondagi ta’sirini kuchaytirishni o’z oldiga vazifa qilib qo’ydi. Yangidan tashkil etilgan fransuz qo’shinini qasos oluvchi qo’shin, deb hisoblay boshladi. Shu tufayli Fransiya hali batamom mustahkamlanib olmasdan, u bilan urush qilishga shoshilmoqda edi. Biroq Rossiya bilan Buyuk Britaniya Germaniyaning kuchayib ketishini istamasdi. Bismark esa ikki frontda urush qilishdan qo’rqardi.