Orqaga

577 marta koʻrilgan

1898-yil

Andijon qoʻzgʻoloni

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonda Rossiya imperiyasi o’rnatgan mustamlakachilik tuzumi mahalliy aholini siyosiy huquqlardan mahrum etdi, milliy, diniy qadriyatlarini tahqirladi, iqtisodini esa imperiya maqsadlariga bo’ysundirib, xalqning turmushi, moddiy ahvolini yomonlashtirib, qashshoqlanishiga olib keldi. 1886-yilgi «Turkiston o’lkasini idora qilish to’g’risidagi Nizom»ga ko’ra o’lkada mustamlaka siyosati qonun hujjatlari asosida mustahkamlab qo’yildi. Buning natijasida o’lka aholisiga nisbatan jabr-zulm yanada kuchaydi.