Orqaga

189 marta koʻrilgan

XIV asr

Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi va harbiy tizim

Sohibqiron Amir Temur zamonasining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib davlat boshqaruvini takomillashtirdi, yangicha ruh va mazmun bilan boyitdi. Davlatning tarkibiy tuzilishi harbiy-siyosiy tartiblarga asoslangan bo’lsa-da, jamiyat rivoji uchun barcha tabaqalarning manfaatlarini ta’minlash nazarda tutilgan edi. Amir Temur saltanatida davlat boshqaruvi ikki idoradan: dargoh va vazirlik (devon)dan iborat bo’lgan. Dargohni Oliy hukmdorning o’zi boshqargan. Ijroiya hokimiyat – devonni devonbegi (bosh vazir) boshqargan. Devonda harbiy vazir, mulkchilik va soliq ishlari vaziri, moliya vaziri faoliyat yuritgan.