Orqaga
Birinchi jahon urushidan keyin Italiya.

370 marta koʻrilgan

1918–1929

1918–1929-yillarda Italiya

Birinchi jahon urushida Antanta tomonida ishtirok etgan Italiyada anchagina o’zgarishlar ro’y beradi. Harbiy buyurtmalar og’ir sanoatning rivojlanishiga, yengil sanoatning bir qadar jonlanishiga sabab bo’ladi. Bu orada yirik sanoat monopoliyalari shakllanadi. Urushdan keyingi dastlabki yillarda ro’y bergan ocharchilik aholi boshiga ko’p kulfatlar keltiradi. Ilk bor asli Italiyada paydo fashistik harakatlar 1919-yilga kelib avj oladi va unga Benito Mussolini boshchilik qiladi.